Status prawny
Wersja z: 2014-04-29 11:59:34. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Świdniku według formy prawnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003698 oraz Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000002933.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku posiada osobowość prawną.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.