Zasady funkcjonowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku funkcjonuje w oparciu o coroczną umowę zawieraną z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie. Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. leczenie szpitalne
  2. świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze
  3. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  4. rehabilitacja lecznicza.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku reprezentuje Dyrektor powoływany przez Organ Założycielski.

Kierownik/Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Odpowiada za prawidłową realizację celów i zadań Zakładu oraz jego funkcjonowanie. Dyrektorowi podlega cały personel placówki.

Kwalifikacje zawodowe pracowników medycznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Nadrzędnym celem Zakładu jest udzielanie kompleksowych świadczeń  zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej i założeniami stałego podnoszenia jakości usług, w przyjaznej atmosferze zapewniającej poszanowanie wartości i godności każdej osoby.

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2014-04-24 12:35:35
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2014-04-24 14:38:09
Odsłon: 5541
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.