Przedmiot działalności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest  podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą. 

Głównym celem jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, czyli podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Cel ten osiągany jest poprzez wytyczone zadania:

1. Udzielanie stacjonarnych i całodobowych (szpitalnych) świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych, całodobowych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w warunkach nie wymagających ich udzielenia w trybie stacjonarnym i całodobowym, w odpowiednio urządzonych poradniach Przychodni Specjalistycznej.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, w warunkach nie wymagających ich udzielenia
w trybie  stacjonarnym i całodobowym,  w odpowiednio urządzonych pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacji.

4. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych obejmujących wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia świadczeniobiorców i ustalenia dalszego postępowania leczniczego w odpowiednio urządzonych pomieszczeniach Zakładu  Radiologii i Laboratorium Analitycznego.

( na podst. Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Świdniku z dn. 05.12.2017 r.)

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku uwarunkowana jest na podstawie przepisów prawnych tj.:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, 217 jt.);
  • Ustawa a dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz. 1938).
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku z dnia 7 maja 2015 r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku z dnia 05.12.2017
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Dz. u. 19.06.2017 poz. 1163

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Starostwo Powiatowe w  Świdniku.

 

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2013-09-19 00:00:00
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2013-09-19 13:04:58
Odsłon: 3792
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.