Sprawozdanie finansowe

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE SP ZOZ W ŚWIDNIKU, obejmujące:

1.       Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.

2.       Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

3.       Bilans sporządzony na ostatni dzień danego roku obrotowego.

4.       Rachunek zysków i strat sporządzony za okres danego roku obrotowego.

5.       Rachunek przepływów pieniężnych za okres danego roku obrotowego.

6.       Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres za okres danego roku obrotowego.

7.       Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

8.       Uchwała Rady Powiatu w Świdniku roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku za dany rok obrotowy.

 

udostępniane są w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na pisemny wniosek.


Domaganie się dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, iż jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (Wyrok NSA z 9.11.2011 r., I OSK 1365/11)

SP ZOZ w Świdniku  zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji, w przypadku o których mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wytworzył: Katarzyna Banaszek
Data informacji: 2018-03-29 00:00:00
Opublikował: Katarzyna Banaszek
Data publikacji: 2018-08-31 13:15:28
Odsłon: 2552
Dziennik zmian
Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.