Status prawny
Wersja z: 2014-04-29 12:08:48. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Świdniku według formy prawnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003698 oraz Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000002933.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku posiada osobowość prawną.

Siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest miasto Świdnik.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.