Status prawny
Wersja z: 2014-02-11 11:40:37. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Świdniku, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003698 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000002933.

Działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
  • statutu SP Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Siedzibą Zakładu jest miasto

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad działalnością

Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w posiada osobowość prawną.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.