Status prawny
Wersja z: 2014-02-11 12:16:38. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Świdniku według formy prawnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003698 oraz Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000002933.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku uwarunkowana jest na podstawie przepisów prawnych tj.:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, 217 jt.);
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku z dnia
  • Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 

Siedzibą Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku jest miasto

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad działalnością Starostwo Powiatowe w  Świdniku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku w posiada osobowość prawną.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.