Prawa i obowiązki Pacjenta
Wersja z: 2014-04-30 11:57:52. Zapisał: Katarzyna Banaszek

Wyciąg z Polityki Jakości Wydanie KJ-III z dn. 21.03.2012 r., Rozdział 3

Informacje dotyczące Praw i Obowiązków Pacjenta umieszczone są w widocznych miejscach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnik, tj. Izbach Przyjęć oraz oddziałach Szpitala, a także w Przychodni Specjalistycznej.

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do :

 1. Natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Udostępniania mu dokumentacji medycznej  lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie  przez niego upoważnionej.
 7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
 8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
 9. Zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 10. Opieki duszpasterskiej,
 11. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.
 12. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
  (w przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu ordynator może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu  z osobami z zewnątrz)
 13. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci.
 14. Wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej.
 15. Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.
 16. Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty.
 17. Umierania w spokoju i godności.
 18. Złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.
 19. Świadczeń zapewniających złagodzenie bólu i cierpień w stanach terminalnych.
 20. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 21. Obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 22. Kontaktu z duchownymi jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia.
 23. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 24. Koszty realizacji uprawnień wymienionych w punkcie 11,12 nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej.

OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zapisów  zawartych w Regulaminie Oddziału, regulujących porządek dnia.
 2. Przebywać w oddziale w określonych porach dnia, a w szczególności w porach wizyt lekarskich, planowanych zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych.
 3. Przestrzegać zaleceń pracowników medycznych  w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji.
 4. Współpracować z zespołem terapeutycznym  w zakresie działań  wynikających z  procesu leczenia i pielęgnowania.
 5. Przestrzegać zakazu dotyczącego palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających na terenie Szpitala.
 6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 8. Szanować własność szpitalną.
 9. Po przyjęciu do Szpitala powiadamiać lekarza o przyjmowanych przez siebie lekach.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz ciągłe doskonalenie jakości naszych usług zbieramy opinie pacjentów dotyczące oceny świadczonych  przez nas usług w formie „Ankiety Satysfakcji Pacjenta”. Analiza ankiet pozwala na podejmowanie działań oraz wprowadzanie zmian stosownie do uwag, wymagań i potrzeb pacjentów.


Copyright © 2024 SPZOZ w Świdniku. Wszelkie prawa zastrzeżone.